ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด ๕ มิ.ย.๖๑

กลุ่มงานแปลและล่าม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑)    งานธุรการและงานสารบรรณ

๒)    งานแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ ที่เป็นสำนวนคดี  พยานหลักฐานในคดีที่ผู้บังคบบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติมอบหมาย

๓)    บริหาร จัดการ  และกํากับดูแลการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาและการจัดหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาต่างประเทศ สําหรับข้าราชการตํารวจที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ ในต่างประเทศ และ

       เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ

๔)    งานล่าม  กรณีมีผู้แทนต่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะผู้บังคับบญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมทั่วไป และอาชญากรรมข้ามชาติ

๕)    ตรวจรับรองเอกสารคําแปลภาษาต่างประเทศ ที่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติขอความร่วมมือ

๖)    งานบัญญัติศัพท์ภาษาต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๗)    งานประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

๘)    งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

หมายเลขโทรศัพท์ 02 205 3019, 02 205 3003 (ผู้กำกับการ)
หมายเลขโทรสาร 02 251 6271