ฝ่ายพิธีการและการรับรอง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการ เกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน  และประเพณีปฏิบัตทางการทูต การให้การรับรองการเยือนของบุคคล สําคัญต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติและ ประเทศไทย โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑)    งานธุรการและงานสารบรรณ

๒)    ดําเนินการเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน และประเพณีปฏิบัติทางการทูต

๓)   อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล พัฒนาและดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองและอํานวยความสะดวกให้ชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย  ในฐานะแขกของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๔)   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรณีจัดให้ชาวต่างประเทศเยี่ยมชมดูงานตามที่ได้รับการร้องขอ

๕)   ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัตงานด้านพิธีการและรับรอง ชาวต่างประเทศ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการร้องขอ

๖)   ประสานงานและอํานวยการกรณีผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศเข้าพบ และหารือข้อราชการกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติและประเทศไทย

๗)   วางแผนด้านงบประมาณ การเงิน ที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับและรับรองชาวต่างประเทศ 

๘)   จัดทําคํากล่าวของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติกรณีการต้อนรับและรับรองชาวต่างประเทศ 

๙)  รับผิดชอบด้านการจัดเลี้ยงรับรองชาวต่างประเทศ ที่เป็นแขกของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  รวมถึงการจัดหาของที่ระลึก

๑๐)   สนับสนุนและให้คําปรึกษาในงานด้านพิธีการและการรับรองชาวต่างประเทศ 

๑๑)   รวบรวมประเด็นข้อหารือ  รวมถึงบันทึกและรายงานผลการเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการของผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ  ให้แก่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๑๒)   อํานวยความสะดวกผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

๑๓)   งานวางบัตรของสํานักงานตารวจแห่งชาติในโอกาสวันสําคัญของประเทศต่าง ๆ หรือเพื่อแสดงไมตรีจิต

๑๔)  งานประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

๑๕)  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

แผนผังผู้บังคับบัญชา ฝ่ายพิธีการและการรับรอง