เบอร์โทรศัพท์ 02-205-3034, 3010

เบอร์โทรสาร 02-251-6271

 

ฝ่ายสนธิสัญญาและกฎหมาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้คําปรึกษาหารือและพิจารณาเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติเกี่ยวกับสนธิสัญญา กฎหมาย ข้อตกลง บันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตลอดจนบันทึกความตกลงหรือเอกสารต่างประเทศ อื่น ๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑)     งานธุรการและงานสารบรรณ

๒)     ดําเนินการกับด้านเนื้อหาสาระและข้อบทที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญา กฎหมาย ข้อตกลง บันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศ ตลอดจนบันทึกความตกลงหรือเอกสารต่างประเทศ  อื่น ๆ ตามอํานาจหน้าที่และการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๓)     งานติดตามพันธกรณีสัญญาต่าง ๆ ที่ผูกพันกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

๔)     งานประมวลผลการศึกษา วิจัยและติดตามวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องของสํานักงานตํารวจแห่งชาติในกรอบของสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ

๕)      งานให้คําปรึกษาหรือการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ

๖)     งานตรวจร่างสัญญาลาศึกษา ลาไปฝึกอบรม และไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ

๗)     งานประสานการฟ้องดําเนินคดี เมื่อมีการผิดสัญญาลาศึกษาหรือผิดสัญญารับทุนต่าง ๆ ณ ต่างประเทศ

๘)     งานประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

๙)     งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย