ฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ
ฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการวิเคราะห์ พิจารณา เสนอแนะแนวทางและท่าทีของสํานักงานตำรวจแห่งชาตในการให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงเตรียมการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทาง ไปฝึกศึกษา อบรม หรือปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ  ติดต่อและประสานงานเพื่อขอรับทุนการศึกษาอบรม ในต่างประเทศ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑)     งานธุรการและงานสารบรรณ

๒)     งานทุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ 

๓)     งานลาศึกษา ณ ต่างประเทศ 

๔)     งานฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 

๕)     งานปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ 

๖)     งานขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

๗)     งานจําหน่ายพัสดุที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

๘)     งานความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ กับต่างประเทศ 

๙)     งานขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

๑๐)   งานอํานวยการ พัฒนา และเตรียมความพร้อมในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกิจการตํารวจที่ไปปฏิบัติภารกิจและปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ 

๑๑)   งานวิเคราะห์ข้อมูล เสนอแนะแนวทางและท่าทีของสํานักงานตํารวจแห่งชาติในการให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ

๑๒)  งานประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

๑๓)  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย