ฝ่ายอํานวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้้

 

 ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ

 ๒) งานบริหารงานบุคคล

 ๓) งานคดีและวินัย

 ๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์

 ๕) งานการเงินและงานบัญชี

 ๖) งานงบประมาณ

 ๗) งานส่งกําลังบํารุง

 ๘) งานสวัสดิการ

 ๙) งานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการ

 ๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ๑๑) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 ๑๒) งานศึกษาอบรม

 ๑๓) งานบันทึกตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกําลังพลของข้าราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกําลังพลกลาง
       ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และดําเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกําลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

 ๑๔) งานระบบการสื่อสารกับองค์การตํารวจสากล งานระบบศูนย์ข้อมูลตำรวจอาเซียน งานระบบบริหารจัดการข้อมูลและข่าวกรอง และงานศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 ๑๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ

 ๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย