ฝ่ายตํารวจสากลและประสานงานภูมิภาค ๓ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความร่วมมือติดต่อประสานงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกิจการต่างประเทศของสํานักงานตํารวจแห่งชาติกับสํานักเลขาธิการองค์การตํารวจสากลและประเทศภาคีสมาชิก สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคยุโรป เอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมถึงส่วนราชการหรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 

 ๑) งานธุรการและงานสารบรรณ

 ๒) งานประสานงานและให้การสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และการสืบสวนจับกุมผู้กระทําผิด

 ๓) งานรวบรวมและรายงานสถิติคดีและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ๔) งานประสานการปฏิบัติและในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลต่างชาติ กรณีวินาศภัยและพิบัติภัย

 ๕) งานความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ

 ๖) งานรับแจ้งการเนรเทศผู้ต้องหาผ่านราชอาณาจักร

 ๗) งานประสานการตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องสงสัย การเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ข้อมูลทางคดี และการรับส่งข่าวสารตามสายงานตํารวจสากล

 ๘) งานส่งผู้ร้ายข้ามแดน

 ๙) งานโอนตัวนักโทษ

 ๑๐) งานร้องเรียนและขอความช่วยเหลือโดยชาวต่างประเทศ

 ๑๑) งานประชุมระหว่างประเทศที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพและงานการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

 ๑๒) งานติดต่อประสานงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติกับตํารวจต่างประเทศหรือ องค์การระหว่างประเทศ  รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและนอกประเทศ

 ๑๓) งานรวบรวมผลการประชุม สัมมนาดูงาน ณ ต่างประเทศ

 ๑๔) งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและวิทยาการสมัยใหม่ขององค์การหรือตํารวจต่างประเทศ

 ๑๕) งานศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบการจัดองค์กรตํารวจต่างประเทศ

 ๑๖) งานวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนะแนวทาง เพื่อประกอบการกําหนดยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 ๑๗) งานประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

 ๑๘) งานล่ามกรณีผู้แทนต่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมทั่วไปและอาชญากรรมข้ามชาติ

 ๑๙) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย