วิสัยทัศน์

"บูรณาการความร่วมมือและการประสานงานด้านต่างประเทศ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปสู่ความเป็นมืออาชีพ"

 

พันธกิจ

1) เป็นสื่อกลางการติดต่อ ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและ INTERPOL

2) ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ ฝึกอบรม ลาไปต่างประเทศ

3) งานร่าง แก้ไข ให้คำปรึกษาสนธิสัญญา ความตกลงระหว่างประเทศ

4) พิธีการ ระเบียบแบบแผน และประเพณีปฏิบัติทางการทูต

5) แปลสํานวนคดี พยานหลักฐาน ในความรับผิดชอบของ ตร.

6) ระบบบริหารจัดการข้อมูลและข่าวกรองอาชญากรรมข้ามชาติ

7) ประสานงานประจําในต่างประเทศในเรื่องกิจการตำรวจ