ประวัติกองการต่างประเทศ

     เมื่อปี พ.ศ.2494 พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมตำรวจ

     กิจการตำรวจไทย ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ได้มีการขยายหน่วยงานต่างๆ อย่างมากมาย และปรับหน่วยงานใกล้เคียงทัดเทียมกับกองทัพ โดยมีการจัดหน่วยงานตำรวจยานเกาะ ตำรวจน้ำ ตำรวจรถไฟ ตำรวจบินหรือกองบินตำรวจ ตำรวจม้า ตำรวจสุนัข และได้มีการนำอุปกรณ์สื่อสาร และอาวุธที่ทันสมัยมาใช้

     พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ มีความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างลึกซึ้ง จึงเป็นเหตุหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความจำเป็น ที่จะต้องจัดหน่วยงาน และจัดหาบุคลากรสำหรับดำเนินงาน และประสานงานกับต่างประเทศ เพราะปริมาณงานด้านการต่างประเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

     เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2495 ได้มีการจัดตั้งกองการต่างประเทศขึ้น เพื่อรับผิดชอบงานด้านการต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับตำรวจนานาประเทศ ในเรื่องปัญหาอาชญากรรมต่างๆ และเป็นหน่วยงานกลางของกรมตำรวจในเรื่องภาษาต่างประเทศ เมื่อหน่วยงานในสังกัดกรมตำรวจต้องติดต่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศที่เข้ามาตั้งหน่วยงานในประเทศไทย และในต่างประเทศ โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ศักดิ์ศรี และผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ