อำนาจหน้าที่

กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) เป็นสื่อกลางการติดต่อ ประสานความร่วมมือ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์และดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคีกำบตำรวจต่างประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การตำรวจสากลในภูมิภาคต่างๆ

2) ดำเนินการวิเคราะห์ พิจารณา เสนอแนะแนวทาง และท่าทีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงเตรียมการฝึกอบรมด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปฝึก ศึกษา อบรม หรือปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ ติดต่อและประสานงานเพื่อขอรับทุนการศึกษาอบรมในต่างประเทศ

3) ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติตามสนธิสัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องด้านเนื้อหาสาระ ข้อบทของสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนบันทึกความตกลง หรือเอกสารต่างประเทศ อื่นๆ

4) ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน และประเพณีปฏิบัติทางการฑูต การให้การรับรองการเยือนของบุคคลสำคัญต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประเทศไทย

5) ดำเนินการแปลสำนวนคดี พยานหลักฐาน ในคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แปลและร่วมกับฝ่ายอื่นๆ ในการร่างกฎหมาย อนุสัญญา พิธีสาร ข้อตกลงและเอกสารต่างๆ ตลอดจนทำหน้าที่ล่ามในกระบวนการสืบสวน สอบสวน ดำเนินคดี และการแปลในงานต่างๆ

6) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบการสื่อสารกับองค์การตำรวจสากล ระบบบริหารจัดการข้อมูลและข่าวกรอง รวมทั้งเป็นศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

7) ดำเนินการด้านการประสานงานประจำในต่างประเทศในเรื่องกิจการตำรวจ

8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย