ทุนอิตาลี หล้กสูตร Protection of civilians
 • 5 April 2021 14:12
 • 41
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
ทุนอิตาลี หล้กสูตร Protection of civilians
 • 5 April 2021 14:12
 • 24
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
Deputy Police Commission D1
 • 16 October 2020 14:57
 • 470
 • 0
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
การฝึกอบรมหลักสูตร การปกป้องสิ่งแวดล้อมในปฏิบัติการรักษาสินติภาพ
 • 21 July 2020 14:05
 • 561
 • 0
 การฝึกอบรมหลักสูตร การปกป้องสิ่งแวดล้อมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Environmental Protection in Peace Operations) ระหว่างวันที่ 9-20 พ.ย.63 ณ เมือง Vicenza ณ สาธารณรัฐอิตาลี     ฝึกอบรม การปกป้องสิ่งแวดล้อมในปฏิบัติการรักษาสันติภ
อ่านต่อ
ฝึกอบรม ประเทศปากีสถาน จำนวน 5 หลักสูตร
 • 17 January 2020 09:49
 • 990
 • 0
กำหนดส่งภายในวันที่ 17 ก.พ.63  หากส่งภายหลังจากนั้นถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
CTED
 • 6 January 2020 17:42
 • 547
 • 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
การขยายระยะเวลาฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 21 June 2019 11:55
 • 966
 • 0
เรียน ผบช. และ ผบก.หน่วยขึ้นตรง สง.ผบ.ตร. ทุกหน่วย หนังสือแจ้งหน่วยเรื่องการขยายระยะเวลา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
รามนามศิษย์เก่า FBINA
 • 13 May 2019 10:18
 • 2422
 • 0
Name Session Status พล.ต.อ.เสริม จารุรัตน์  070  เกษียณอายุ  พล.ต.ท.นิยม กาญจนวัฒน์  072  เกษียณอายุ  พล.ต.ต.แวน สุขวัจน์  072  เกษียณอายุ  พล.ต.ต.โกศล ลิมปิชาติ  07
อ่านต่อ
ทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน (รุ่นที่ 15)
 • 2 April 2019 11:23
 • 2244
 • 0
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้ารับทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 15 โดยให้แจ้งรายชื่อมายังตท. หรือสแกนเป็นไฟล์ PDF อย่างชัดเจน ส่งมาทางอีเมล์ intercorp.rtp@gmail.com ภายในวันที่ 24 เม.ย. 2562  
อ่านต่อ
สำรวจรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติประจำปี 2562
 • 25 March 2019 15:41
 • 1784
 • 0
สำรวจรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติประจำปี 2562โดยให้ผู้สมัครส่งเอกสารพร้อมลงนามให้เรียบร้อยสแกนส่งมายัง un.rtp54@gmail.com ภายในวันพุธที่ 10 เม.ย. 62ดาวน์โหลดเอกสาร
อ่านต่อ
แบบฟอร์ม EASP
 • 25 March 2019 13:01
 • 748
 • 0
แบบฟอร์ม EASP
อ่านต่อ
หลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ALETs Session 3)
 • 18 March 2019 12:17
 • 1395
 • 0
แจ้งเวียนหลักสูตร ALETS Session 3 รายละเอียดหลักสูตร ALETS 3 โดยสังเขป ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม คำยินยอมของผู้บังคับบัญชา (ALETS 3)
อ่านต่อ
สำนักงานตำรวจสหพันธ์รัฐออสเตรเลียจัดการฝึกอบรมหลักสูตรข่าวกรองทางอาญาขั้นต้นและขั้นสูง
 • 31 January 2019 15:04
 • 882
 • 0
เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรข่าวกรองทางอาญาขั้นต้น (Basic Criminal Intelligence Course) ระหว่างวันที่ 12 – 14 ก.พ.62  และ การฝึกอบรมหลักสูตรข่าวกรองทางอาญาขั้นสูง (Advanced Criminal Intelligent Course) ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.
อ่านต่อ
การฝึกอบรม Improving the Capacity of Law Enforcement Officers to Address the Needs of Women and Girls in Cross-Border Situations
 • 24 January 2019 11:09
 • 428
 • 0
เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สังกัด บช.ก. บช.ตชด. สยศ.ตร. และ ตท. ที่ทำห้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและบริหารจัดการชายแดน เข้าร่วมการฝึกอบรม Improving the Capacity of Law Enforcement Officers to Address the Needs of Women ang Girls in Cross-Border Situation
อ่านต่อ
อนุมัติหลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลรุ่นที่ 3 (Advanced Law Enforcement Training Seminar : ALETS Session 3)
 • 22 January 2019 10:20
 • 574
 • 0
หลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลรุ่นที่ 3 (Advanced Law Enforcement Training Seminar : ALETS Session 3)ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : อนุมัติ ผบ.ตร. ให้จัดฝึกอบรม ALETS Session 3  โครงการ ALETS Session 1  โครงการ
อ่านต่อ
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 • 15 January 2019 13:44
 • 665
 • 0
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอผู้บังคับบัญชา ตท. ใน ฐานะฝ่ายอำนวยการด้านการต่างประเทศของ ตร. จึงขอทราบรายละเอียดข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ เกี่ยวกับการอนุมัติให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
อ่านต่อ