การฝึกอบรมหลักสูตร การปกป้องสิ่งแวดล้อมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Environmental Protection in Peace Operations) ระหว่างวันที่ 9-20 พ.ย.63 ณ เมือง Vicenza ณ สาธารณรัฐอิตาลี 

 

 ฝึกอบรม การปกป้องสิ่งแวดล้อมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ