เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรข่าวกรองทางอาญาขั้นต้น (Basic Criminal Intelligence Course) ระหว่างวันที่ 12 – 14 ก.พ.62  และ การฝึกอบรมหลักสูตรข่าวกรองทางอาญาขั้นสูง (Advanced Criminal Intelligent Course) ระหว่างวันที่ 25 ก.พ. – 8 มี.ค.62 ณ ประเทศไทย

รายละเอียดการฝึกอบรม

คำสั่ง ศปชก.

แบบตอบรับและตารางฝึกอบรม