เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอผู้บังคับบัญชา ตท. ใน ฐานะฝ่ายอำนวยการด้านการต่างประเทศของ ตร. จึงขอทราบรายละเอียดข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ เกี่ยวกับการอนุมัติให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยให้ระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ มายัง ตท. ภายในวันที่ 5 ก.พ. 62 ผ่านอีเมล intercorp.rtp@gmail.com (รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้)

ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการต่างประเทศ (PDF)

สถิติข้อมูลการอนุมัติให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดเดินทางไปราชการต่างประเทศ (EXCEL)

ระเบียบ กตช ว่าด้วยหลักการเกณฑ์การปฎิบัติราชการในฐานะเป็นอธิบดีหรือผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (PDF)