เชิญข้าราชการตำรวจไทยที่มีแผนจะเข้าปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
ที่มียศตั้งแต่ ร.ต.อ. - พ.ต.ท. จำนวน 8 ราย
เข้าร่วมการฝึกอบรมฝ่ายอำนวยการของสหประชาชาติ ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 9 - 23 ม.ค. 62
ณ อาคารศูนย์สันติภาพจอมทัพไทย 60 ปี กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.
(รายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ)

ดาวนโหลดเอกสาร