เชิญข้าราชการตำรวจที่เคยผ่านภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเข้าร่วมการประชุม Meeting on Police Training within the Strategic Guidance Framework for the International Police Peacekeeping ในวันที่ 30 ก.ย.61 ณ โรงแรม Crowne Plaza Hotel เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ และการประชุม International Association of Peacekeeping Training Course (IAPTC) ประจำปี ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 1-4 ต.ค. 61 ณ SkyCity Convention Centre เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมหรือหน่วยต้นสังกัดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/1D9V_a1tbXPW7nUQAQav1lwW_fhulLx0z/view?usp=sharing

รายละเอียดการประชุม Meeting on Police Training within the Strategic Guidance Framework for the International Police Peacekeeping

https://drive.google.com/open?id=1-pGAolLw7BYQEKr2-0xL53lUMSKTZba_

รายละเอียดการประชุม International Association of Peacekeeping Training Course (IAPTC) ประจำปีครั้งที่ 24

https://drive.google.com/file/d/1rNNZJC8L6HkKM4_6AdoYVCi4VvJfeQWv/view?usp=sharing

รายชื่อผู้ที่เคยผ่านภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

https://drive.google.com/file/d/1ayoNPdsQeuMrJnSprfQisGZI_75nDmP4/view?usp=sharing