สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเชิญข้าราชการตำรวจจำนวน 3 ราย เข้าร่วมประชุม The 4th Lianyungang Forum (NELB-ILEC) ณ เมืองเหลียนหยุนกั่ง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ย. 61 โดยผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/1mFwyYX5Y9cS5BvfUb_HOONOwVGGJPrfC/view?usp=sharing

Registration Form

https://drive.google.com/file/d/1c_fyDVHtHPN7umJ5vDB2j4EOZDMioDx1/view?usp=sharing