อบรมหลักสูตร Community Policing Strategies Evolving from the Koban System of Japan and the Neighbourhood Police Centre System of Singapore ภายใต้ Japan - Singapore Partnership Programme for 21st Century ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11 - 16 ต.ค. 61 จึงขอเรียนเชิญข้าราชการตำรวจไทย จำนวน 2 ราย 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ลิงค์ด้านล้างคะ

1. หนังสือเสนอเข้ารับทุน

2.รายละเอียดการสมัครเข้ารับทุน

3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับทุน

4. รายละเอียดหลักสูตร

https://drive.google.com/drive/folders/1JGmAUq0tJHZKJYASV6wNgxKUac3JJqY6?usp=sharing