ฝึกอบรมในหัวข้อ Home Team Academy-Federal Law Enforcement Training Centres (HTA - FLETC) International Programme on Crisis Leadership โดย ความร่วมมือระหว่าง Home Team Academy ของกระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูติสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 4 - 6 ก.ย. ๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

เอกสารแนบ

Information about the program

Application form