โครงการฝึกอบรมภาษาฝรั่งเศสให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ประจำปี 2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561 จำนวน 150 ชั่วโมง สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ ประมาณ 25 นาย ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศส

 

เอกสารแนบ

https://drive.google.com/file/d/1zftNXc7RgqRsM9nJBWPRrpC4E52V0V76/view?usp=sharing