ที่อยู่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 10 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

เบอร์โทรติดต่อ

ฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์กลาง 0-2205-3016

โทรสารกลาง 0-2253-3856