ระเบียบการขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

01 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549

02 แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

03 โครงการ หรือ แนวการศึกษา หรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

04 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

05 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548

06 แนวทางปฏิบัติ (กรณีฝึกอบรมไม่เกิน 1 เดือน ไม่ต้องทำสัญญาค้ำประกัน)

07 ปะหน้าสัญญาค้ำประกันต่างประเทศ

08 สัญญาค้ำประกันต่างประเทศ

09 แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ

10 แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ

11 แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ

12 ถาม ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน