สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564