สิทธมนุษยชนที่ควรทราบ

1. สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน >>> Download

2.พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนสากล part1 >>> Download

2.พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนสากล part2 >>> Download

3.ขอบเขตสิทธิมนุษยชน >>> Download

4. กลไกการอำนวยความเป็นธรรม (ช่องทาง) >>> Download

5.ความสัมพันธ์หลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม >>> Download

6.วิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชน >>> Download

7.กระบวนการมือทอง >>> Download