การปรับใช้แนวคิดตำรวจชุมชนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย

งานวิจัย >>> Download