ร่างกฎหมายต้นแบบเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์​ของสหประชาชาติ