ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

Download