คู่มือแจ้งสิทธิผู้ต้องหาเป็นภาษาต่างประเทศ

 

 

คู่มือแจ้งสิทธิผู้ต้องหา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(The Rights of Accused, the Royal Thai Police)

   

คู่มือแจ้งสิทธิผู้ต้องหาคำแปลเป็นภาษาของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 

(The Rights of the Accused Translations to EU Languages)