อาชญากรรมข้ามชาติ

บทความ ความท้าทายของรัฐอาเซียนในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ**

โดย พ.ต.อ.ชิตพล กาญจนกิจ

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (2559): 51-77

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download

 

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของแต่ละรัฐในโลกยุคปัจจุบัน รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซึ่งจะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2559 จากการศึกษาพบว่า อาชญากรรม

ข้ามชาติมีลักษณะที่แตกต่างจากอาชญากรรมปกติที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดอาชญาวิทยาแบบดั้งเดิม

ได้อย่างสมบูรณ์ หากแต่ต้องคํานึงถึงปัจจัยแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอันทําให้การจัดการ

กับปัญหาดังกล่าวจําเป็นต้องบูรณาการแนวคิดใน 3 ด้าน ประกอบด้วยรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์และอาชญาวิทยา

เพื่อให้สามารถอธิบายการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างครอบคลุมโดยหน่วยงานบังคับใช้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศต้องนํากลไกความร่วมมือที่มีอยู่ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ

ระดับระหว่างประเทศที่มีอยู่ไปใช้ทํางานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สามารถต่อต้านปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

 

คําสําคัญ: อาชญากรรมข้ามชาติ, ความร่วมมือระหว่างประเทศ, การบังคับใช้กฎหมาย