(ปักหมุด) บัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงาน ยศ และตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

หัวข้อเรื่อง  
 • ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54
  งานสารบรรณ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมในส่วนของ บช.สอท.)
 -Download-
 • ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54
  งานสารบรรณ พ.ศ.2556 (ฉบับสมบูรณ์ปรับปรุง 24 พ.ค.2562) 
 -Download-
 • ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54
  งานสารบรรณ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2562 
-Download-
 • ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54
  งานสารบรรณ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมในส่วนของ สตม. และตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น) 
-Download-
 • บทที่ 9 การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงาน ยศ และตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
-Download-
 • บัญชีป้ายบริการของสถานีตำรวจที่ต้องจัดทำเป็น 2 ภาษา 
-Download-